مطالب دورژانس

نماد های درب اتوماتیک سنسوری در شرکت دورژانس

نماد-درب-کشویی

نماد های درب اتوماتیک کشویی (دو لت و چهار لت) دو طرفه درب کشویی دو طرفه

O : نمایان گر لت و فریم ثابت است و حرکت کشویی ندارد.
X : نمایان گر لت متحرک کشویی است، به شکل لولایی باز نمی شود و حرکت آن به شکل کشویی است.
SO : نمایان گر لت ثابت با ویژگی باز شدن به صورت لولایی در موقع وارد آمدن فشار
SX : نمایان گر لت متحرک کشویی است با ویژگی باز شدن به شکل لولایی در صورت وارد آمدن نیرو
SP : نمایان گر لت متحرک است با ویزگی بازشدن به شکل لولایی
P : نمایان گر مجموعه درب اتوماتیک شیشه ای یک لت متحرک (بدون لت ثابت)
نماد های درب اتوماتیک درب کشویی دولت تا چهار لت
دولت و چهار لت

نماد های درب اتوماتیک کشویی یک طرفه -لت یک طرفه

O : نمایان گر لت و فریم ثابت است و حرکت کشویی نخواهد داشت.
X : نمایان گر لت متحرک کشویی است، بصورت لولایی باز نمی شود و حرکت به شکل کشویی است.
SO : نمایان گر لت ثابت است با ویژگی باز شدن به شکل لولایی در موقع وارد آمدن فشار
SX : نمایان گر لت متحرک کشویی است با ویژگی باز شدن به شکل لولایی در صورت وارد آمدن نیرو
SP : نمایان گر لت متحرک است با ویژگی بازشدن به شکل لولایی
P : نمایان گر مجموعه ای از درب اتوماتیک شیشه ای یک لت متحرک (بدون لت ثابت) 
لت یک طرفه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *