مطالب دورژانس

راهنمای نصب راه بند در شرکت دورژانس

زیر سازی و نصب پلیت راه بند:

اﮔﺮ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ راﻫ ﺒﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﭼﺎﻟﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 50 ﺑﺎ ﻃﻮل و ﻋﺮض 50ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﺗﺮ ﺣﻔﺮ ﮐﺮده ﺳـﭙﺲ ﭘﻠﯿﺖ آﻫﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 40*40 و ﺿﺨﺎﻣﺖ 8ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و 4 ﻋﺪد ﻣﯿﻠﻪ ﮔﺮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﮑﺲ زﯾﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻣﯿﻠﻪ ﮔﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت U در زﯾﺮ آن ﺟﻮش داده در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ آن را روي ﭼﺎﻟﻪ ﻗﺮار داده و در 2 ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺮاز ﺷـﻮد ﺳـﭙﺲ داﺧﻞ ﭼﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺖ ﺳـﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﺷـﻮد، ﺳـﻄﺢ ﭘﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ 10 ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳـﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐﻪ وﺳـﻂ ﭘﻠﯿﺖ را ﺳـﻮراخ ﮐﺮده و ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻠﮑﺴـﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺳـﺎﯾﺰ 16 ﯾﺎ 21 از زﯾﺮ ﭘﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ راﻫﺒﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳـﯿﻢ ﮐﺸـﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

زیر سازی

اﮔﺮ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ راه بند از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از رول ﺑﻮﻟﺖ ﺑﺮاي ﻧﺼـﺐ ﭘﻠﯿﺖ روي زﻣﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐﻪ وﺳﻂ ﭘﻠﯿﺖ ﺳﻮراخ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد

ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﺮاز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

زیر بتنی
زیر بتنی

ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ راﻫﺒﻨﺪ از ﺑﯿﺮون ﯾﺎ اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن:

ﯾﮏ رﺷـﺘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق 3 در 1ﺑﺮاي ﺑﺮق راﻫﺒﻨﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻠﮑﺴـﯽ ذﮐﺮ ﺷـﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ راﻫﺒﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر آن را ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ. در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ راﻫﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻣﺘﺼـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﯾﮏ زوج ﺳـﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳـﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳـﯿﻢ ﺑﺮق از ﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﺑﺮد ﻓﺮﻣﺎن راﻫﺒﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺎز ﺷﺪن از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺮد راﻫﺒﻨﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.

صفحه ستون

نصب راهبند روی پلیت:

اﺑﺘﺪا راﻫﺒﻨﺪ را روي ﭘﻠﯿﺖ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺳـﭙﺲ دو ﻋﺪد ﻗﻮﻃﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه داﺧﻞ راﻫﺒﻨﺪ وﺟﻮد دارد که از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﺼـﺐ راﻫﺒﻨﺪ روي ﭘﻠﯿﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻮازي ﻫﻢ در ﮐﻒ راﻫﺒﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺮ ﭘﯿﭻ ﻫﺎي داﺧﻞ آن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﭘﯿﭻ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺖ ﺧﺎل ﺟﻮش ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ، ﻣﻬﺮه و واﺷﺮ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎ را از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آورﯾﻢ، در اداﻣﻪ راﻫﺒﻨـﺪ را ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿـﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻮش دﻫﯿﻢ. ﭘﺲ از ﺟﻮﺷـــﮑـﺎري دوﺑﺎره راﻫﺒﻨﺪ را ﺳـﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎ را روي ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را ﺳـﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ راﻫﺒﻨﺪ ﺳـﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﮑم، ﺑﺪون ﻟﺮزش و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

نصب بوم راهبند:

ﺑﻮم راﻫﺒﻨﺪ را از ﺳـﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﭘﺮ ﺷـﺪه و ﻣﺴـﺘﺤﮑﻢ ﺷـﺪه در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺳـﻮراخ ﮐﺮدن ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ از ﺷـﺎﺑﻠﻮن زﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻪ 13 ﺟﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺳـﻮراخ ﮐﺮده ﺳـﭙﺲ ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه را روي ﺑﻮم ﻗﺮار داده و ﺑﻮم را در ﺳـﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎ 4 ﻋﺪد ﭘﯿﺞ و ﻣﻬﺮه ﺳـﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳـﯿﻢ ﺑﺮق LED ﺷـﻠﻨﮕﯽ را از داﺧﻞ ﺿـﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺮون آورده و از ﮐﻨﺎر ﺑﺎزوي ﺑﻮم راﻫﺒﻨﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﺳـﯿﻢ ﮐﺸـﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳـﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﺎﻻي ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﯿﺮ ﺑﮑﺲ ﻣﺘﺼـﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﮐﺎور ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ را روي اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻮم ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

سیم بندی داخل برد مرکز فرمان راهبند:

ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸـﻪ زﯾﺮ ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﻧﺼـﺐ ﭼﺸـﻤﯽ راﻫﺒﻨﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼـﺎل ﭼﺸـﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮد اﺻـﻠﯽ ﺑﻪ ﺳـﯿﻢ دو زوج اﺣﺘﯿﺎج اﺳـﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﯾﮏ زوج ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه و دﯾﮕﺮي ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن از ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي NC و COM روي ﭼﺸـﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ورودي PHT روي ﺑﺮد ﻣﺘﺼـﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳـﯿﻢ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد. در ﺻـﻮرت وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺳـﯿﻢ ﺑﻨﺪي آن را ﺑﻪ ورودي B و COM روي ﺑﺮد ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﻫﺎ از ﻗﺒﻞ وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در روﻧﺪ ﻧﺼﺐ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻘﺸﻪ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

◊◊ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﭼﺸﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ورودي ﻫﺎيPHT را اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿم
◊◊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳـﯿﻢ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از L/R DIP Switchﺑﺪون ﻧﯿﺎز به تغییر سیم بندی جهت عملکرد موتور را تغییر داد.

در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮق راﻫﺒﻨﺪ را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل P-N ﮐﻪ در ﻧﻘﺸـﻪ اﺗﺼـﺎﻻت ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﺻـﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺮون جعبه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮق را ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد.

برد راهبند

برای راه اندازی و نصب راهبند با شرکت دوژانس تماس بگیرید

021-72239

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *