نمایش یک نتیجه

درب برقی پارکینگ ۴۰۲SBS فک

درب برقی پارکینگ ۴۰۲SBS اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۳ متر (نیاز به نصب

جک درب پارکینگ ۴۱۲ فک

جک درب پارکینگ ۴۱۲ فک اپراتور درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۳۰۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۱٫۸ متر

جک درب اتوماتیک ۴۰۲CBC

جک درب اتوماتیک ۴۰۲CBC اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۱٫۸ متر  تعداد تردد ۵۵ مرتبه

درب بازکن برقی ۴۲۲ CBAC فک

درب بازکن برقی ۴۲۲ CBAC اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۵۰۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۱٫۸ متر تعداد تردد ۵۵

درب پارکینگ اتوماتیک ۴۰۰SB

درب پارکینگ اتوماتیک ۴۰۰SB اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی (۲۲۰ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۶۵۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۴ متر (نیاز به نصب

درب ریموتی ۴۰۰SBS

درب ریموتی ۴۰۰SBS اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۷۸۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۷ متر (نیاز به نصب قفل

جک درب برقی ۴۰۰CBAC

جک درب برقی ۴۰۰CBAC اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۶۵۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۲٫۲ متر  تعداد تردد نامحدود

درب ریموت پارکینگ ۳۹۱

درب ریموت پارکینگ ۳۹۱ اپراتور الکترومکانیک مناسب درب لولایی (۲۴ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۲۵۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۲ متر (۲٫۵ متر

جک درب اتوماتیک پارکینگ زیرسطحی ۷۷۰N

جک درب اتوماتیک پارکینگ زیرسطحی ۷۷۰N اپراتور زیرسطحی اپراتور الکترومکانیک مناسب درب لولایی (۲۴ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۵۰۰ کیلوگرم تعداد تردد ۲۰ مرتبه در ساعت

جک برقی درب پارکینگ GBAT 300

جک برقی درب پارکینگ Gbat 300 اپراتورهای درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) مناسب هر لنگه به وزن ۳۰۰ کیلوگرم مناسب هر  لنگه به عرض حداکثر ۳ متر بدون نیاز

جک اتوماتیک درب پارکینگ GBAT 400

جک اتوماتیک درب پارکینگ Gbat 400 اپراتورهای درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) مناسب هر لنگه به وزن ۳۰۰ کیلوگرم مناسب هر  لنگه به عرض حداکثر ۴ متر بدون نیاز به